Klauzula informacyjna RODO

Poproś o wycenę

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych potencjalnych oraz obecnych partnerów biznesowych (w szczególności klientów i dostawców) firmy FRACHTEX Maciej Piasny , zwana dalej Administratorem danych.

I. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest firma FRACHTEX Maciej Piasny z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Soboteckiej 21. NIP: 7792155407, REGON: 383849069

II. Podstawa prawna

W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator stosuje zasady określone w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w  ustawie z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (”RODO”).

III. Zakres i sposób przechowywania danych

Administrator zbiera dane osobowe (w całości lub części) osób fizycznych (w przypadku osób prawnych członków ich organów/reprezentantów): imiona i nazwisko, adresy: zameldowania, zamieszkania lub korespondencyjne, numery: PESEL, NIP, REGON i dokumentu tożsamości, dane kontaktowe: numery telefonów, adresy e-mail, numery rachunków bankowych, numery certyfikatów i polis ubezpieczeniowych.

Pani/Pana/Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom: podmioty współpracujące, profesjonalni doradcy (firmy księgowe, doradcy prawni i podatkowi, firmy windykacyjne, instytucje i organy administracji realizujące obowiązki ustawowe – w celu spełnienia obowiązku prawnego.

Podanie przez Panią/Pana/Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do świadczenia usług na podstawie zawartych umów i /lub zleceń/ zamówień; przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora.

IV. Cele przetwarzania danych

 • umowny - niezbędny dla wykonania umowy, której jest Pani/Pan/Państwo stroną (art. 6 ust.1 lit. b RODO);
 • umowny - niezbędny dla zawarcia umowy w oparciu o Pani/Pana/Państwa zainteresowanie ofertą (art. 6 ust.1 lit. b RODO);
 • realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu ustalenia poziomu świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora poprzez ewentualne dochodzenie lub obronę przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora poprzez oferowanie Pani/Panu/Państwu usług, w tym usług świadczonych przez podmioty powiązane lub współpracujące (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w drodze prawidłowego wywiązywania się przez nas z obowiązków nakładanych przepisami prawa tj.: przetwarzanie danych osobowych do celów podatkowych i rachunkowych windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym RODO), zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO.

V. Okres przechowywania danych

 • przez czas obowiązywania łączącej Panią/Pana/Państwa umowy, a po jej rozwiązaniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy oraz terminów przetwarzania danych osobowych wynikających z przepisów prawa (np. prawa podatkowego);
 • przez czas niezbędny do przygotowania do wykonania czynności (np. zawarcia umowy), a jeśli czynność ta dochodzi do skutku - przez czas niezbędny do jej wykonania;
 • po wygaśnięciu umowy Pani/Pana/Państwa dane osobowe przekazane przy zawarciu i realizacji umowy przechowywane są w formie uprzednio pozyskanej (papierowa, elektroniczna, skan) przez okres 10 lat, chyba że przepisy prawa przewidują inny okres lub formę ich przechowywania (np. przepisy prawa podatkowego). Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich – bez względu na sposób jego zakończenia, chyba, że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie.

VI. Prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych

Jako podmioty danych posiada Pani/Pan/Państwo prawo do: 

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu może być wyłączone, w przypadku wykazania, że w stosunku do Pani/Pana/Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Pani/Pana/Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VII. Postanowienia końcowe

Przetwarzając dane osobowe Administrator nie przekazuje danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). 

W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej z Panią/Panem/Państwem umowy, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia Administratora działań na Pani/Pana żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez FRACHTEX Maciej Piasny ciążącego na niej obowiązku prawnego - przetwarzanie Państwa/Pani/Pana danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO bez konieczności wyrażenia przez Panią/Pana/Państwa zgody na przetwarzanie Pani/Pana/Państwa danych osobowych. 

Niniejsza Klauzula Informacyjna RODO realizuje obowiązek prawny. Nie wymaga ona od Pani/Pana/Państwa żadnego działania.

 

Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne wyrażeniem zgody na warunki przedstawione wyżej. W przypadku pytań związanych z innymi aspektami prywatności - związanych z użytkowaniem Serwisu prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@frachtex.pl